У С Т А В

 

на политическа партия БАСТА

 

 

 

 

 

 

 

Раздел І

 

Общи положения, символи, цели

 

 

 

 

 

Общи положения

 

Чл. 1. (1) „Българи за Алтернатива на Страха, Тоталитаризма и Апатията“ („БАСТА“) е политическа партия, регистрирана при условията и по реда на Закона за политическите партии, със седалище в град София и адрес на управление: гр.София, бул. „България” № 86А.

 

(2) Наименованието, седалището и адресът на партията се поставят върху всички нейни документи и издания.

 

(3) БАСТА се учредява без определен срок или друго прекратително условие.

 

 

 

Символи

 

Чл. 2. (1) Символите на "БАСТА" са знак, знаме и печат.

 

(2) Знакът на "БАСТА" представляват буквите БАСТА и изобразява, както следва: отгоре БАСТА, изписано с главни букви и в цвят тюркоаз, като в центъра на буквата „С“ е изобразена червена мишена с черна точка в центъра; по средата и под абревиатурата:  хоризонтална тюркоазена черта; отдолу и подтюркоазена черта: изписано в черно наименованието: „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“ (Приложение 1).
(3) Знамето на "БАСТА" е с правоъгълна форма, с тюркоазени асиметрични плътни линии в горния и долния край на правоъгълника, в центъра е бял фон със знака в средата (Приложение 2). 
(4) Печатът на "БАСТА" е елипса, с изобразен в центъра знак и изписано наименованието Политическа партия „Българи за алтернатива на страха, тоталитаризма и апатията“(Приложение 3). Печатът се съхранява от Управителния съвет.

 

Ценности и програмни цели

 

Чл. 3. (1) Ценностите на „БАСТА“ са:свобода, родолюбие, равни възможности и върховенство на закона и гражданските права. 

 

(2) Основни програмни цели на "БАСТА" са:

 

1.Участие в обществения и политически живот на България, насочено към: 
а) реформа на политическата и партийната система, за повече прозрачност и отчетност пред гражданите;

 

б) разширяване на прякото участие на гражданите във вземането на управленски решения на национално, регионално и местно ниво чрез референдуми, допитвания и засилено мажоритарно участие в изборите;

 

в) насърчаване на предприемачеството и провеждане на законодателна и управленска политика за ускорено икономическо развитие на България, което да осигурява достоен европейски стандарт на живот на хората;

 

г) опазване на българската история, култура и език;

 

д) усъвършенстване на институциите, гарантиращи сигурността и правата на гражданите; 

 

е) нова политика за българите в чужбина, като част от общото българско духовно пространство.

 

2. Участие в европейския политически живот, насочено към осъществяване на ценностите и принципите, прогласени в основните документи на Европейския съюз. 

 

 

 

Средства за постигане на целите

 

Чл. 4. "БАСТА" постига целите си чрез:

 

1.Предвидените от Конституцията на Република България и законодателството органи и процедури за участие в политическия живот.

 

2.Взаимодействие с български и чуждестранни политически формации, които са лоялни към демокрацията, правата на човека и върховенството на закона.

 

3.Сътрудничество с международни организации, чиито приоритети са регионална и глобална сигурност и икономическо развитие.

 

4.Сътрудничество с неправителствени организации и граждани.

 

 

 

 

 

Раздел II

 

Членове и симпатизанти

 

 

 

Членове

 

Чл. 5. (1) Член на "БАСТА" може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който приема устава и програмните документи на партията и е готов да работи за осъществяване на нейните цели и задачи, независимо от пол, религиозни убеждения, етническа принадлежност и социално положение.

 

(2) Членството в "БАСТА" е доброволно и индивидуално и не създава предимства в правата на гражданите.

 

(3) Не може да бъде член на "БАСТА" лице, което изтърпява наказание лишаване от свобода.

 

(4) Членовете на "БАСТА" не могат да членуват в други политически партии.

 

(5) Не може да бъде член на "БАСТА" лице, за което важат ограничения, уредени със закон.

 

 

 

Осъществяване на членството

 

Чл. 6. (1) Членството в "БАСТА" се осъществява чрез местните организации на партията.

 

(2) Членовете на "БАСТА", които са български граждани, постоянно пребиваващи извън Република България, се вписват в специален регистър при Управителния съвет. 

 

 

 

Заявление за членство

 

Чл. 7. (1) Кандидатът за член на "БАСТА" подава писмено заявление по образец до ръководството на съответната местна организация на партията, или чрез специална онлайн форма в официалния сайт на партията.

 

(2) Всяка местна организация води регистър на членовете.

 

(3) Всяка местна организация предоставя информация на Управителния съвет за регистрираните членове при условия, в срокове и по ред, определени с Вътрешни правила от Управителния съвет.

 

(4) В случаите по чл. 6, ал. 2 заявлението се подава до Управителния съвет.

 

 

 

Възникване на членството

 

Чл. 8. (1) При липса на местна организация на партията, членството възниква с утвърждаване от Управителния съвет.

 

(2) Извън случаите по ал. 1, членството възниква с утвърждаване на кандидата за член от ръководството на местната организация.

 

 

 

Права на членовете

 

Чл. 9. Всеки член на "БАСТА" има право:

 

1. Да участва във формирането и осъществяването на политиката на партията на местно, областно, регионално, национално и европейско ниво.

 

2. Да участва пряко в дейността на местната организация, в която членува, както и в работата на тематичните организации към партията.

 

3. Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията в съответствие с този устав.

 

4. Да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат на "БАСТА" за изборни длъжности в органите на централната и местна власт, както и за Европейския парламент.

 

5. Да изразява свободно мнението си по всички въпроси на заседанията на партийните организационниструктури, в които членува.

 

6. Да изпраща писмено въпроси, становища и информация до всички партийни органи и да получава отговор и становище по тях.

 

7. Да получава информация за решенията на националните органи, както и на областните, общинските и местните органи на партията, обхващащи територията на населеното място, където живее.

 

8. Да бъде поканен и да участва лично, когато се обсъжда партийното му положение и дейност.

 

 

 

Задължения на членовете

 

Чл. 10. Всеки член на "БАСТА" е длъжен:

 

1.                  Да спазва този устав, правилниците и решенията на националните, областните, общинските и местните органи, приети съгласно този устав, както и да работи за осъществяването на неговите цели и задачи.

 

2.                   Да участва в дейността на партията и организираните от нея предизборни кампании.

 

3.                   Да има толерантно отношение към останалите членове и симпатизанти на "БАСТА" и нейните органи.

 

4.                   Да популяризира целите и политическите идеи на партията.

 

5.                   Да плаща редовно индивидуален членски внос.

 

6.                   Да не уронва престижа на "БАСТА" чрез своето обществено поведение.

 

 

 

Прекратяване на членството

 

Чл. 11. (1) Членството в "БАСТА" се прекратява:

 

1. с писмено заявление;

 

2. в случай на смърт;

 

3. при отпадане;

 

4. чрез изключване.

 

(2) В случаите по т. 1 на предходната алинея заявлението се подава до ръководството на съответната местна организация. Членството се смята за прекратено от датата на подаване на заявлението и се отбелязва в регистъра на партийните членове.

 

(3) Случаите по ал.1, т. 2 се констатират от ръководството на местната организация.

 

(4)Отпадане по ал. 1, т. 3 е налице в случаите на наплащане на членски внос в продължение на 1 година и 6 месеца, както и в случаите на чл.5, ал. 3 и 5 от този Устав. Съответното обстоятелство се констатира от съответното местно ръководство на партията, и се вписва в регистъра на партийните членове.

 

 (5) Членството се прекратява на основание ал. 1, т. 4 в случаите по чл. 5, ал. 4 или при системно нарушаване на чл. 10, т. 1, 3 и 6. Решението се взема от конференция на местната организация, по предложение на местното ръководство. При еднократно нарушение на чл. 10, т. 1, 3 или 6, местното ръководство отправя писмено предупреждение за изключване. В изключителни случаи, решение по ал. 1, т. 4 може да вземе Управителния съвет.

 

(6) Член на "БАСТА" не може да бъде изключван заради изразяване на мнение, различно от решението на ръководните партийни органи.

 

(7) Решението за изключване може да се обжалва от изключения партиен член в 14-дневен срок пред Контролния съвет. Контролният съвет изготвя становище по жалбата в едномесечен срок и го внася за обсъждане на първото следващо заседание на Управителния съвет, чието решение е окончателно.

 

(8) Решението за изключване се вписва в съответния регистър на партийните членове.

 

 

 

Симпатизанти

 

Чл. 12. (1) Симпатизант на "БАСТА" може да бъде всеки български гражданин с избирателни права, който е готов да работи за осъществяване на нейните цели и задачи, независимо от пол, религиозни убеждения, етническа принадлежност и социално положение. 

 

(2) Придобиването на статут на симпатизант на "БАСТА" е доброволно и не създава предимства в правата на гражданите.

 


Чл. 13. (1) Кандидатът за симпатизант се регистрира от местното ръководство или от Управителния съвет. 

 

(2) Всяка местна организация и Управителният съвет водят регистър на симпатизантите.

 

(3) Симпатизантите, които живеят постоянно извън Република България, подават заявление до Управителния съвет.

 


Чл. 14. Симпатизант на "БАСТА":

 

1.                 Има право да предлага на съответните партийни органи кандидатури за изборни длъжности в органите на централната и местната власт, както и за Европейския парламент.

 

2.                 Има право да присъства без право на глас на националните, областните, общинските и местните конференции и форуми на партията, когато те са открити.

 

Раздел ІІІ

 

Организационна структура, представителство, имущество

 

 

 

Организационна структура

 

Чл. 15. Организационната структура на "БАСТА" се състои от:

 

1. териториални структури:

 

а) местни организации – на територията на едно или повече населени места, включени в една община;

 

б) общински организации – на територията на една община; по изключение с решение на Управителния съвет може да се създаде общинска организация на територията на две или повече общини;

 

в) областни организации – на територията на една област;
2. тематични организации – създадени с цел формиране на експертни и политически позиции по конкретни политики, теми и каузи на местно, областно или национално ниво;

 

3. национални политически органи;

 

4. контролни и помощни органи.

 

 

 

Местна организация

 

Чл. 16. (1) Местната организация е основна териториална структура на партията, която включва всички членове на партията на територията на едно или повече населени места, включени в административния район на една община.

 

(2) Местна организация се учредява от не по-малко от 10 члена на „БАСТА“.

 

(3) Местната организация може да осъществява дейност на територията на съответното населено място от името на партията след утвърждаването й от Управителния съвет.

 

 

 

Местна конференция

 

Чл. 17. (1) Висш орган на местната организация е местната конференция, която се състои от всички членове на партията в населеното място/ населените места, които обхваща и се провежда поне веднъж годишно по инициатива на местното ръководство на партията, на най-малко една четвърт от партийните членове в местната организация , на общинския председател, на областния председател или на Управителния съвет. Когато членовете в една местна организация са повече от 50 (петдесет), местната конференция се провежда на делегатски принцип, като нормата на представителство се определя от местното ръководство.

 

(2) Не по-късно от 7 (седем) дни преди местната конференция, местното ръководство уведомява членовете за датата, мястото на провеждане и проекта за дневен ред.

 

(3) Местната конференция:

 

1. Обсъжда отчетите на местното ръководство за политическото и организационно развитие на местната организация и нейното финансово състояние.

 

2. Приема политическа стратегия и становища по проблеми от местен характер.

 

3.Избира местно ръководство на партията.

 

4.Издига кандидатури за общински съветници и кметове в съответната община, и за народни представители от съответния избирателен район по ред, определен в Правилник за номинациите, приет от Управителния съвет и одобрен от Съвета на ветераните.

 

5.Предлага идеи за предизборна платформа на общинската организация за местни избори на територията на общината, съобразени с основните принципи в националната предизборна платформа.

 

6.Взема решения по чл. 11, ал. 5.

 

7.Взема и други решения, отнасящи се до дейността на местната организация.

 

(4) Местната конференция е законна, ако присъстват повече от половината от членовете/ делегатите. При липса на кворум, заседанието се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се членове/ делегати. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.

 

(5) Копия от протокола от местната конференция и присъствения списък на членовете, съответно делегатите, се изпращат на Управителния съвет в 7 дневен срок от провеждането на конференцията.

 

 

 

Местно ръководство

 

Чл. 18. (1) Местното ръководство се състои от 3 члена, избрани от местната конференция за срок от пет години.

 

(2) Местното ръководство:

 

1. организира и ръководи изпълнението на решенията на местната конференция, на общинските, областните и националните органи на територията, която обхваща; 

 

2. подготвя и осъществява местни политически инициативи и участва в общински, областни, регионални и национални политически инициативи на партията; 

 

3. утвърждава нови членове на партията по чл. 8, ал. 2;

 

4. взема и други решения, които не са в компетенциите на други органи по този устав.
(3) Дейността на местното ръководство се организира и координира от председател, избран от местната конференция измежду членовете на местното ръководство и с неговия мандат.

 

(4) Правомощията на член на местното ръководство, съответно на неговия председател, се прекратяват предсрочно при:

 

1. оставка;
2. смърт;
3. осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

 

4. решение на местната конференция, взето с решение повече от половината от нейния състав.

 

5. при прекратяване на членството.

 

(5) Обстоятелството по ал. 4, т. 3 се констатира от местното ръководство.
(6) Местното ръководство заседава не по-рядко от един път месечно. Заседанията се свикват от председателя на местното ръководство, или по инициатива на най-малко двама негови членове. Заседанията са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на местното ръководство. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

 

(7) Когато важни причини налагат това, Управителният съвет, областният или общинският председател могат да предложат мотивирано на съответното местно ръководство да бъде прекратен предсрочно мандатът на изборен член на местното ръководство, или на неговия председател. В този случай Управителният съвет свиква извънредна местна конференция, която взема решение по направеното предложение по реда на ал. 4, т. 4.

 

(8) Копия от протоколите от заседанията на местното ръководство се изпращат на Управителния съвет в 7 дневен срок от провеждането на заседанието.

 

 

 

Общински организации

 

Чл. 19. (1) Общинската организация обхваща територията на една община и включва в своя състав местните организации на нейна територия.

 

(2) Общинска организация се създава, когато на територията на една община са създадени най-малко две местни организации.

 

(3) По изключение, с решение на Управителния съвет общинска организация може да обхваща територията на две или повече общини.

 

 

 

Общинска конференция

 

Чл. 20. (1) Висш орган на общинската организация е общинската конференция, в която участват представители на всички местни организации на територията на съответната община. Делегатите за общинската конференция се избират от местните конференции, съобразно норма на представителство, определена от общинския съвет на партията.

 

(2) Общинската конференция се провежда поне веднъж годишно по инициатива на председателя на общинската организация на партията, на общинския съвет на партията, на най-малко една четвърт от партийните членове в общинската организация, на областния председател или на Управителния съвет.

 

(3) Не по-късно от 7 (седем) дни преди общинската конференция, общинският председател на партията уведомява делегатите за датата, мястото на провеждане и проекта за дневен ред.

 

(4) Общинската конференция:

 

1. Обсъжда отчетите на общинския председател на партията и на общинския съвет на партията за политическото и организационно развитие на общинската организация и нейното финансово състояние.

 

2. Приема политическа стратегия и становища по проблеми от общински характер.

 

3.Избира председател и секретар на общинската организация на партията.

 

4.Определя кандидатури за общински съветници и кметове в съответната община по ред, определен в Правилник за номинациите, приет от Управителния съвет и одобрен от Съвета на ветераните.

 

5.Издига и предлага на областната организация кандидатури за народни представители от съответния избирателен районпо ред, определен в Правилник за номинациите, приет от Управителния съвет и одобрен от Съвета на ветераните.

 

6.Утвърждава предизборна платформа на общинската организация за местни избори на територията на общината, съобразени с основните принципи в националната предизборна платформа.

 

7.Взема и други решения, отнасящи се до дейността на общинската организация.

 

(5) За общинската конференция се прилагат съответно правилата на чл. 17, ал. 4 и 5 от този Устав.

 

 

 

Общинско ръководство

 

Чл. 21. (1) Общинското ръководство се състои от председател, секретар и общински съвет.

 

(2) Председателят и секретарят се избират от общинската конференция и са с мандат от 5 години.

 

(3) Председателят на общинската организация представлява организацията пред трети лица, организира изпълнението на решенията на общинската конференция, на националните и на областните органи на партията и на общинския съвет на партията, координира дейността на местните организации, и свиква и ръководи заседанията на общинския съвет на партията.

 

(4) Секретарят на общинската организация съдейства организационно на председателя и на общинския съвет на партията при изпълнение на техните правомощия и изпълнява други функции, възложени му от председателя или от общинския съвет на партията.

 

(5) За предсрочно прекратяване на правомощията на председателя и секретаря се прилагат съответно правилата на чл. 18, ал. 4, 5 и 7, като констатирането на съответните обстоятелства се извършва от общинския съвет на партията, а  вземането на решение  се извършва от общинската конференция.

 

(6) Общинският съвет се състои от председателя, секретаря на общинската организация и председателите на местните организации на територията на общината. В заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас могат да участват кметовете и общинските съветници от политическата партия на територията на съответната община.

 

(7) Общинският съвет на партията:

 

1.Взема решения по въпроси от общински характер.

 

2. Ръководи изпълнението на решенията на общинската конференция, на националните и на областните органи на партията на територията на общината.

 

3. Организира провеждането на общински онлайн референдум.

 

4.Подготвя и осъществява общински политически инициативи и участва в  областни, регионални и национални политически инициативи на партията; 

 

5.Взема и други решения, които не са в компетенциите на други органи по този устав.
(8) Общинският съвет заседава не по-рядко от един път на четири месеца. Заседанията се свикват от председателя на общинското ръководство или по инициатива на най-малко една трета от неговите членове. Заседанията са законни, ако присъстват повече от половината от членовете на общинския съвет. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

 

(9) Копие от протокола от заседанието на общинския съвет на партията се изпраща на Управителния съвет в 7 дневен срок от провеждането на конференцията.

 

(10)В столицата и градовете с районно деление се създават градски и общинска организации, за които се прилагат съответно правилата за местните и общинските организации.

 

 

 

Областни организации

 

Чл. 22 (1) Областната организация се състои от:

 

1. местните и общинските председатели на партията на територията на една област;

 

2. народните представители от избирателния район, които са членове на партията;

 

3. членовете на Управителния съвет и на Съвета на ветераните, чийто адрес е на територията на областта.

 

(2) Областната организация:

 

1.организира изпълнението на решенията на националните органи на територията на една област;

 

2.координира работата на общинските организации на територията на областта;

 

3.решава политически въпроси от областен и регионален характер;

 

4.определя номинациите за кандидати за народни представители от съответната област, както и за членове на Европейския парламент по ред, определен в Правилник за номинациите, приет от Управителния съвет и одобрен от Съвета на ветераните;

 

5.организира участието на партията в национални избори и избори за членове на Европейския парламент.

 

6.Отчита се за дейността си ежегодно пред Управителния съвет по ред, определен във Вътрешни правила на Управителния съвет.

 

(3) Областната организация избира за срок от пет години областен председател, който координира нейната дейност.

 

(4) За срок от пет години областната организация избира и секретар, който съдейства организационно и административно на председателя при изпълнението на неговите функции.

 

(5) Мандатът на областния председател, съответно на секретаря се прекратява предсрочно при:

 

1.оставка;
2.смърт;
3.осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

 

4. при прекратяване на членството.

 

(6) Обстоятелството по ал. 5, т. 3 се констатира от Управителния съвет.

 

(7) Когато важни причини налагат това, Управителният съвет може да предложи мотивирано на съответната областна организация да бъде прекратен предсрочно мандатът на областния председател, или на секретаря. В този случай Управителният съвет свиква извънредно заседание на областната организация, която взима решение по направеното предложение.

 

 

 

Заседания на областната организация

 

Чл. 23. (1) Заседанията на областната организация се провеждат не по-рядко от два пъти годишно по инициатива на областния председател,  по искане на най-малко една четвърт от членовете й или по инициатива на Управителния съвет.

 

(2) Заседанията на областната организация са законни, ако присъстват повече от половината от нейните членове. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. 

 

(3) Протоколите от заседанията на областната организация се изпращат в Управителния съвет в 7-дневен срок от провеждането на съответното заседание.

 

 

 

Тематични организации

 

Чл. 24. (1) Тематична организация може да бъде създадена от не по-малко от 15 (петнадесет) членове и симпатизанти на партията с цел изготвяне на проекти за становища, концепции и формулиране на политически инициативи по конкретен обществен проблем, или за отделен сектор от управлението на национално, регионално или общинско ниво.

 

(2) Тематичната организация избира координатор на своята дейност с мнозинство от списъчния си състав.

 

(3) В учредителния протокол на тематичната организация се посочва изрично предмета на нейната дейност, съобразно ал. 1. Учредителният протокол се изпраща за утвърждаване от Управителния съвет, след което тематичната организация може да осъществява своята дейност. Управителният съвет информира съответните териториални структури за утвърдените тематични организации, функциониращи на общинско, областно или регионално ниво.

 

(4) Проектите и политическите инициативи по ал. 1 се внасят за обсъждане в Управителния съвет, който взема решение по тях в срок от един месец, и уведомява тематичната организация за решението и мотивите за него. 

 

(5) При изготвяне на проекти за предизборни платформи на партията, Националният програмен съвет взема предвид предложенията на тематичните организации.

 

(6) Тематичните организации могат да правят пред компетентните съгласно този устав органи предложения за кандидати на партията за общински съветници и кметове, за народни представители, членове на Европейския парламент, президент и вицепрезидент. Редът за номинации се определя в Правилник за номинациите, приет от Управителния съвет.

 

 

 

Национални политически органи

 

Чл. 25. Национални политически органи на „БАСТА” са:

 

1. Национален конгрес;

 

2. Съвет на ветераните;

 

3. Управителен съвет.

 

Национален конгрес

 

Чл. 26. (1) Върховен орган на политическа партия "БАСТА" е Националният конгрес.

 

(2) Националният конгрес се свиква с решение на Управителния съвет поне веднъж на три години, както и задължително не по-късно от два месеца преди провеждането на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент, или за членове на Европейския парламент. 

 

(3) Извънреден Национален конгрес може да бъде свикан:
1.по решение на Управителния съвет;

 

2. по искане на най-малко 1/3 (една трета) от местните организации, което се удостоверява с протоколи от решенията на местните конференции.

 

(4) В случаите по ал. 3, Управителният съвет е длъжен да свика извънреден Национален конгрес в срок до един месец. 

 

(5) Националният конгрес се състои от:

 

1. делегати на общинските организации, избрани от общинските конференции, съобразно норма на представителство, определена от Управителния съвет. При определяне на нормата на представителство 1 делегат не може да представлява повече от 1 000 члена.

 

2. народните представители, членовете на Европейския парламент и министрите, които са членове на "БАСТА";

 

3. членовете на Съвета на ветераните, на Управителния съвет, на Финансовия комитет, Контролния съвет и Комисията по етика.

 

(6) Националният конгрес се свиква с писмена покана, отправена до всички общински организации и лицата по ал. 5, т. 2 и най-късно 1 (един) месец преди датата, за която е насрочен. В поканата се посочват: датата, часът и мястото на провеждане, дневният ред, нормата на представителство, и по чия инициатива се свиква конгресът. В същия срок поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на партията,  публикува се на официалния интернет сайт на партията, а по решение на Управителния съвет се публикува и в един централен ежедневник.

 

(7) При произвеждане на предсрочни избори за народни представители или за президент и вицепрезидент срокът по ал. 6 може да бъде съкратен до 14 (четиринадесет) дни.

 

 

 

Правомощия на Националния конгрес

 

Чл. 27. Националният конгрес:

 

1.приема, допълва и изменя устава и програмните документи на партията с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на участниците;

 

2.определя основните насоки на политическата дейност на партията;

 

3. с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на участниците взема решение за прекратяване на партията или за сливане с, вливане в или приемане на вливаща се друга политическа партия, за отделяне или разделяне на две или повече партии.

 

4.  утвърждава бюджета и отчета за изпълнението му;

 

5. избира и освобождава членовете на Съвета на ветераните и на Управителния съвет;

 

6. избира и освобождава Контролния съвет, Финансовия комитет и Комисията по етика;

 

7.изслушва и приема отчета на Управителния съвет за политическото, организационното и финансовото състояние на партията и доклада на Съвета на ветераните за политическата стратегия на партията;

 

8. приема етични правила по предложение на Комисията по етика;

 

9.утвърждава кандидатите на партията за народни представители и за членове на Европейския парламент, въз основа на предложенията на областните организации (за столицата и градовете с районно деление – на градските организации), на Съвета на ветераните и на Управителния съвет;

 

10.избира кандидатите на партията за президент и вицепрезидент въз основа на съвместно предложение на Съвета на ветераните и Управителния съвет;

 

11.отменя решения на органи на партията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешните актове.

 

 

 

Кворум и решения

 

Чл. 28. (1) Националният конгрес е законен, ако присъстват повече от половината от всички делегати, като присъствието им се регистрира в присъствен списък. При липса на кворум, заседанието на Националния конгрес се отлага с 1 (един) час при същия дневен ред и се провежда с явилите се делегати.

 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен когато в този устав или в закона е предвидено друго. Всеки делегат има право на един глас.

 

(3) Протоколите от заседанията и решенията на Националния конгрес се съхраняват от Управителния съвет.

 

 

 

Онлайн референдум

 

Чл. 29. (1) Онлайн референдум на „БАСТА” се произвежда по конкретен политически въпрос от текущ или стратегически за партията характер:

 

1. по решение на Управителния съвет;

 

2. по искане на Съвета на ветераните, или на най-малко 1/4 от областните организации;

 

3. по искане на най-малко 1/3 от членовете или на най-малко 1/3 от общинските организации.

 

(2) С онлайн вътрешнопартиен референдум не могат да се решават въпроси от изключителната компетентност на Националния конгрес.

 

(3) Гласуването се извършва в специален интернет сайт. Право на глас има всеки член на „БАСТА”.

 

(4) Решенията на онлайн референдума се вземат с мнозинство от участвалите и са задължителни за органите на партията, ако в гласуването са участвали най-малко една трета от регистрираните партийни членове. В останалите случаи решенията на онлайн референдумите имат консултативен характер.

 

(5)Техническите правила за организацията и гласуването в онлайн референдум на „БАСТА” се определят в правилник, приет от Управителния съвет не по-късно от 1 месец след избирането му. Управителният съвет организира техническото изграждане на платформата за произвеждане на онлайн референдум не по-късно от 6 месеца от приемането на правилника.

 

(6) Онлайн референдум на „БАСТА“ може да се произвежда и по въпроси от местен и общински характер. Правилата за произвеждането му се определят от съответната местна/ общинска организация при използване на изградената платформа по ал. 5.

 

 

 

Съвет на ветераните

 

Чл. 30. (1) Съветът на ветераните е национален политически орган на партията, който се свиква най-малко два пъти в годината година по своя инициатива или по предложение на Управителния съвет.

 

(2) Съветът на ветераните се състои от 7 (седем) членове на партията, избрани от Националния конгрес, които са заемали висши постове в държавната и местната власт или в международни организации или са изтъкнати общественици, експерти или представители на деловите среди.

 

(3)Съветът на ветераните обсъжда политическата стратегия на партията и предлага на Управителния съвет и Националния конгрес проекти за решения.

 

(4) Съветът на ветераните има право на мотивирано вето върху решенията на Управителния съвет по въпроси, свързани с цялостната политика на партията, произвеждане на национални избори, коалиционна политика и с излъчване на представители на партията в органите на управление.

 

(5) В случай на наложено вето по ал. 4, в 3-дневен срок се провежда съвместно заседание на Съвета на ветераните и Управителния съвет за повторно обсъждане на съответния въпрос. Ветото може да бъде преодоляно с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия списъчен състав на Съвета на ветераните и на Управителния съвет.

 

(6) Заседанията на Съвета на ветераните са законни, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите. Организацията на дейността на Съвета на ветераните се определя в приет от него правилник.

 

(7) Членовете на Съвета на ветераните не могат да заемат висши държавни постове.

 

 

 

Управителен съвет

 

Чл. 31. (1) Управителният съвет е ръководен орган, който се състои от 11 членове, избрани от Националния конгрес за срок от пет години. 

 

(2) Членовете на Съвета на ветераните, председателят на Комисията по етика, народните представители, членовете на Европейския парламент и министрите, които са членове на "БАСТА", могат да участват в работата му със съвещателен глас.

 

Предсрочно прекратяване на мандата

 

Чл. 32. Мандатът на член на Управителния съвет се прекратява предсрочно при:

 

1.оставка;
2.смърт;
3.осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

 

4. решение на Националния конгрес, взето с решение повече от половината от неговия състав.

 

5. при прекратяване на членството.

 

                                                                                               

 

Правомощия на Управителния съвет

 

Чл. 33. Управителният съвет:

 

1.осъществява оперативното ръководство на партията, въз основа на решенията Националния конгрес;

 

2.избира от своя състав секретар на партията;

 

3.приема решения по текущи политически и организационни въпроси;

 

4.осъществява международната дейност на партията и координира връзките с медиите;

 

5.приема правила за организацията и дейността на административния и експертен апарат на партията;

 

6.утвърждава новоучредени местни организации;

 

7.изпълнява бюджета и приема решения за придобиване, управление и разпореждане с имущество на партията;

 

8.Определя размера и начина на събиране на членския внос;

 

9.Определя лице/ лица, които носят отговорност за набирането, разходването на средства и счетоводната отчетност на партията;

 

10.Приема вътрешни актове на партията.

 

11.Взема и други решения, когато това е предвидено в този устав.

 

 

 

Заседания на Управителния съвет

 

Чл. 34. (1)  Управителния съвет се свиква на редовни заседания от секретаря на съвета не по-рядко от веднъж на две седмици.

 

(2) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от секретаря или упълномощен от него член.

 

 

 

Кворум и решения

 

Чл. 35. (1)  Управителният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващи се считат и членовете, с които е осигурена телефонна или конферентна връзка по време на заседанието.

 

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

(3) Решения на Управителния съвет могат да се вземат и неприсъствено. В тези случаи протоколът на Управителния съвет следва да бъде подписан от най-малко половината от неговите членове.

 

(4) За решенията на Управителния съвет се съставя протокол, който се съхранява от секретаря или от определено от него лице.

 

 

 

Секретар

 

Чл. 36. Секретарят се избира от Управителния съвет измежду неговите членове и осъществява организационната и административна координация за изпълнението на неговите решения.

 

 

 

Представителство

 

Чл. 37. Партията се представлява пред трети лица от секретаря на Управителния съвет.Управителният съвет може да упълномощава изрично отделен негов член да представлява партията по конкретни въпроси, посочени в решението за упълномощаване.

 

 

 

Контролни и помощни органи

 

Чл. 38. Контролни и помощни органи са:

 

1.                  Контролен съвет;

 

2.                  Финансов комитет;

 

3.                  Комисия по етика;

 

4.                  Национален програмен съвет.

 

 

 

Контролен съвет

 

Чл. 39. (1) Контролният съвет е контролен орган, който се избира от Националния конгрес за срок от пет години и се състои от председател и четирима членове.

 

(2) Контролният съвет се свиква на редовни заседания от своя председател най-малко два пъти годишно, а на извънредни заседания от председателя му или по искане на Управителния съвет.

 

(3) Контролният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

 

(4) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

 

 

Правомощия на Контролния съвет

 

Чл. 40. Контролният съвет осъществява контрол за спазването на устава и решенията на националните политически органи на партията и изготвя становища в случаите по чл. 11, ал. 7.

 

 

 

Финансов комитет

 

Чл. 41. (1) Финансовият комитет е помощен орган, който се избира от Националния конгрес и се състои от председател и дваma членове.

 

(2) Финансовият комитет изготвя правилник за организацията на дейността си, който се утвърждава от Управителния съвет.

 

 

 

Правомощия на Финансовия комитет

 

 

 

Чл. 42. Финансовият комитет:

 

1.Изработва и предлага на Управителния съвет правила за финансова дейност на партията.

 

2.Организира набирането на средства от членски внос, дарения и други разрешени от закона източници;

 

3.Поддържа регистър на даренията и имуществото на партията;

 

4.Разглежда сигнали за злоупотреби с финансови средства и имущество на партията.

 

 

 

Комисия по етика

 

Чл. 43. (1) Комисията по етика е помощен орган, който се избира от Националния конгрес и се състои от председател и четирима членове.

 

(2) Комисията по етика изготвя правилник за организацията и дейността си, който се утвърждава от Управителния съвет.

 

(3) Комисията по етика изготвя и предлага на Националния конгрес етични правила и ред за тяхното спазване.

 

 

 

Национален Програмен Съвет

 

Чл. 44. (1) Националният програмен съвет е помощен орган, който се съставя по ред, определен от Управителния съвет и включва представители на тематичните и местните организации на партията.

 

(2) Националният програмен съвет разработва и предлага на Националния конгрес и другите партийни органи проекти за управленски и законодателни мерки, както и проекти за предизборни платформи и програми.

 

Имущество

 

Чл. 45. (1) Имуществото на партията се формира от бюджетни субсидии и от собствени приходи.

 

(2) Собствените приходи на партията могат да бъдат от: 

 

1. членски внос;

 

2. собствени недвижими имоти;

 

3. дарения и завещания от физически лицадо размера, предвиден в Закона за политическите партии;

 

4. лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22 от Закона за политическите партии;

 

5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

 

(3) Партията не може да приема анонимни дарения.

 

Прекратяване

 

Чл. 46. Партията се прекратява с решение на Националния конгрес по реда на този устав, или с решение на съда по реда на глава Пета от Закона за политическите партии.

 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Учредителното събрание на партията може да приема всички решения, които са от компетентността на Националния конгрес.

 

§ 2. До избирането на местни ръководства по предвидения в този устав ред, Управителният съвет може да определи местни координатори, които да подготвят учредяването на местни организации.

 

§ 3. За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за политическите партии, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и всички останали законови разпоредби, отнасящи се към дейността и съществуването на политическите партии в Република България.

 

Този устав е приет от Учредителното събрание на политическа партия "БАСТА", проведено на 22 септември 2013 г. в гр. София.

 

 

 

 

 

Бързи връзки

Has no connect to show!