П О К А Н А

ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА ПП „БЪЛГАРИ ЗА АЛТЕРНАТИВА НА СТРАХА, ТОТАЛИТАРИЗМА И АПАТИЯТА” /БАСТА/


На основание чл. 26, ал. 2 от Устава, Управителния съвет на ПП „БАСТА” свиква Национален конгрес на ПП „БАСТА”.

Конгресът ще се проведе в гр. Етрополе, обл. Софийска, общ. Етрополе, хотел „Еверест“, Заседателна зала, на 18.07.2020 год., от 10:00 часа.

На основание чл. 26, ал. 5, т. 1 от Устава, Управителния съвет на ПП „БАСТА” определя норма на представителство за участие в Национален конгрес на ПП „БАСТА”, както следва: по един делегат на 500 члена от общинска организация.

Конгресът ще се проведе при следният дневен ред:

1. Отчет нa Управителния съвет на ПП „БАСТА” в периода след последния Национален конгрес;
2. Освобождаване на членовете на Управителния съвет;
3. Избор на нови членове на Управителния съвет;
4. Разни.